Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Τα Εργαστήριά μας, μπορούν να σας προτείνουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα Παρακολούθησης του Πόσιμου Νερού στον Δήμο ή στην Επιχείρησή σας, που μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο σύστημα διασφάλισης της Ποιότητάς του και θα αποτελεί μια εφαρμογή των συμπερασμάτων που απορρέουν από τη μελέτη «Οργάνωση Εθνικού Δικτύου της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού στη Χώρα» που διενεργήθηκε από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ) και στην υλοποίησή της, είχαμε ουσιαστική συμμετοχή. Επίσης, στηρίζεται και αξιοποιεί τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε σε παρακολούθηση δικτύων ύδρευσης Δήμων από όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνει:

  • Δειγματοληψίες
  • Αναλύσεις
  • Επιτόπιο Υγειονομικό Έλεγχο των πηγών (και των υποψηφίων) υδροληψίας καθώς και των συστημάτων υδρεύσεως (δικτύων) στην όλη ανάπτυξη και μέχρι το τελικό σημείο κατανάλωσης, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
  • Πόρισμα για την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης
  • Σύστημα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης των Πολιτών
  • Κατάρτιση σειράς προτάσεων – εισηγήσεων για βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική ύδρευσης με στόχο επαρκές  και  υγειονομικά κατάλληλο νερό στον καταναλωτή.
  • Ομιλίες – Σεμινάρια – Εκπαίδευση – Οδηγίες στους εμπλεκόμενους φορείς και προσωπικού αυτών με την παροχή πόσιμου νερού στο Δήμο.
Νομοθεσία Διαπιστευμένων Εργαστηρίων

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ 27829/2023), τα αρμόδια εργαστήρια ελέγχου νερών πρέπει να είναι διαπιστευμένα (και όχι Πιστοποιημένα – Νόμος 2741, ΦΕΚ 199/99) και πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, ο δε αρμόδιος φορέας για την διαπίστευση των εργαστηρίων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).Τα Εργαστήρια μας είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102).

Οι Μικροβιολογικές και Χημικές αναλύσεις που πραγματοποιούμε, καλύπτουν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.

Ο έλεγχος όσον αφορά στη συχνότητα και στο μέγεθος των δειγματοληψιών, θα πραγματοποιείται σε συνεννόηση μαζί σας και θα επιμερίζεται χρονικά και τοπογραφικά σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των δικτύων και την επιστημονική επεξεργασία των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Σε αυτές θα προστεθούν όλες οι απαραίτητες δειγματοληψίες και αναλύσεις (σύμφωνα με τη συχνότητα και τις απαιτούμενες παραμέτρους) που προκύπτουν από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις Δήμων ο ανωτέρω έλεγχος θα αφορά όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου, ανάλογα με τα πληθυσμιακά δεδομένα του Δικτύου Ύδρευσης κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος.

Δειγματοληψία και Διακίνηση Δειγμάτων Νερού

Νομοθεσία Διαπιστευμένων Εργαστηρίων

Εκπαιδευμένοι με ειδικό εξοπλισμό δειγματολήπτες, διενεργούν δειγματοληψίες και εξασφαλίζουν τη χωρίς αλλοίωση μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο.
Έμπειρο επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων μας, μπορεί  να παρέχει επιστημονική υποστήριξη και επιτόπου Υγειονομική Εξέταση.

Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για το κόστος του ανωτέρω ελέγχου για το σύνολο των απαιτήσεων της νομοθεσίας, σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος παρακολούθησης.

LinkedIn
LinkedIn