Καλλυντικά

Η μικροβιολογική ποιότητα των καλλυντικών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κάθε κατασκευαστής καλλυντικών πρέπει να ακολουθεί τις Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές και έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα του έχουν παραχθεί κάτω από συνθήκες υγιεινής.

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, ως Εργαστήριο Δοκιμών για μικροβιολογικές αναλύσεις καλλυντικών (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102) και είναι πλήρως εξοπλισμένα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντάς μας την δυνατότητα να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες, όπως: 

  • Ανίχνευση και καταμέτρηση αερόβιων μεσόφιλων βακτηρίων 
  • Ανίχνευση Candida albicans  
  • Καταμέτρηση Ζυμών & Μυκήτων 
  • Ανίχνευση S. aureus  
  • Ανίχνευση E. coli  
  • Ανίχνευση Pseudomonas aeruginosa  

Η εταιρεία μας από τις 28.02.2022, έχει αδειοδοτηθεί από το Γ.Χ.Κ., ως η μοναδική Πειραματική Μονάδα στην Ελλάδα που έχει οργανωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π. – GLP), για τη διεξαγωγή μελετών προσδιορισμού υπολειμμάτων και ρυπαντών (αναλυτικό μέρος). 

LinkedIn
LinkedIn