Φρούτα & Λαχανικά

Η ποιότητα και ασφάλεια των Φρούτων & Λαχανικών απαιτεί συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα και νομοθετικά όρια.

Τα εργαστήριά μας είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025 (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 102).

Πραγματοποιούμε αναλύσεις για:

  • Υπολείμματα δραστικών ουσιών (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα)
  • Glyphosate, Ethephon, Phosphonic acid, Diquat & Paraquat, Chlormequat & Mepiquat (Πολικά υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών)
  • Διθειοκαρβαμιδικά
  • Σύγχρονα βιοκτόνα, όπως BAC, DDAC, Chlorate, Perchlorates
  • Βαρέα μέταλλα
  • Νιτρικά άλατα

Η εταιρεία μας από τις 28.02.2022, έχει αδειοδοτηθεί από το Γ.Χ.Κ., ως η μοναδική Πειραματική Μονάδα στην Ελλάδα που έχει οργανωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (Ο.Ε.Π. – GLP), για τη διεξαγωγή μελετών προσδιορισμού υπολειμμάτων και ρυπαντών (αναλυτικό μέρος).

H Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών είναι εγκεκριμένα από τον φορέα πιστοποίησης Quality Scheme for foodQS για αναλύσεις φυτοπροστατευτικών ουσιών σε φρούτα & λαχανικά και συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Fruitmonitoring.

LinkedIn
LinkedIn