Νέος Κανονισμός σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα επιμολυντών στα τρόφιμα – Κατάργηση του 1881/2006

5 Μαΐου 2023

Νέος Κανονισμός σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα επιμολυντών στα τρόφιμα – Κατάργηση του 1881/2006

Μετά από 17 χρόνια και πλήθος τροποποιήσεων, ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 καταργείται και αντικαθίσταται από τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2023/915, ο οποίος καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Το σκεπτικό αναφέρει πως ο Καν. 1881/2006 έχει ήδη τροποποιηθεί σημαντικά πολλές φορές και, δεδομένου ότι πρόκειται να επέλθουν ορισμένες νέες τροποποιήσεις, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, όπως καθορίζονται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, διατηρούνται.

Προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα των κανόνων, κρίθηκε σκόπιμο να αποφευχθεί η χρήση πολλών υποσημειώσεων. Επίσης, αυξάνονται οι παραπομπές στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους ορισμούς των κατηγοριών.

Τα τρόφιμα που περιέχουν επιμολυντή σε επίπεδο που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο που καθορίζεται, απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε τρόφιμα ή ως συστατικά σε τρόφιμα.

Επίσης, τα προαναφερθέντα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να αναμειγνύονται με τρόφιμα που συμμορφώνονται ως προς τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα των επιμολυντών.

Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα που καθορίζονται στον νέο Κανονισμό, ισχύουν για τα τρόφιμα όπως διατίθενται στην αγορά και για το βρώσιμο μέρος των σχετικών τροφίμων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο σχετικό παράρτημα.

Ο νέος κανονισμός ισχύει από τις 25/05/23.

 

Για να διαβάσετε ολόκληρο τον νέο Κανονισμό, πατήστε στο πιο κάτω link.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0915

LinkedIn