Εξοπλισμός

Το μικροβιολογικό τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο, ενώ το χημικό τμήμα στον 1ο όροφο. Τα δύο τμήματα αποτελούνται από διακριτά εργαστήρια και χώρους με βάση τη φύση του δείγματος, π.χ., εργαστήριο φαρμάκων, νερού, τροφίμων, αλλά και την δραστηριότητα, π.χ., χώρος υγρής χρωματογραφίας, αέριας χρωματογραφίας, αποστείρωσης, καταστροφής κλπ.
 • Το χημικό και το μικροβιολογικό τμήμα είναι άρτια εξοπλισμένα με πληθώρα οργάνων τελευταίας τεχνολογίας που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
  • ICP-MS
  • LC-MS/MS
  • GC-FID
  • LC-QTOF
  • GC-MS
  • GC-MS/MS
  • HPLC-PDA/FLD/RI
  • TOC Analyzer
  • Dumas Analyzer για Προσδιορισμό Πρωτεϊνών
  • Kjeldahl Analyzer για Προσδιορισμό Αζώτου
  • Dietary Fiber Analyzer
  • Eliza Reader
  • Soxhlet
  • Αναλυτή Ενεργότητας Νερού
  • Gallery Discrete Analyzer
  • Real Time-PCR
  • Liquid Scintillation Counter
  • Μετρητής Αερίων Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας
LinkedIn
LinkedIn